Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden omschrijven de rechten en plichten van ons  —  ..en van u als klant!  Wanneer u vragen heeft over de
algemene voorwaarden vul dan uw naam en emailadres hieronder in en zend deze naar ons toe.
Wij nemen dan contact met u op.

Algemene voorwaarden & Annuleringsvoorwaarden

Van Business Catering Services,
gevestigd Händelstraat 17 te Almere.
KvK te Almere reg. nr. 39059171
BTW nr.NL 8115.63.339.B.01
2014

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden?

Artikel 1
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties,evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Business Catering Services zijn vrijblijvend een overeenkomst met Business Catering Services komt tot stand door acceptatie van de Business Catering Services offerte. Aanvullende afspraken of  extra werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Artikel 3
Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Business Catering Services behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of energiekosten etc. zullen wij deze aan cliënt verwittigen en in rekening brengen.
Alle prijzen en prijsopgave zijn exclusief de wettelijke BTW.

Artikel 4
Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 50% exclusief de wettelijke BTW van de offerteprijs door Business Catering Services te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuur datum door Business Catering Services te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Business Catering Services mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Business Catering Services verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Business Catering Services verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Business Catering Services is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 5
Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Business Catering Services blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt

Artikel 6
Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Business Catering Services in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%. Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering Vermeerderd met gemaakte kosten 35% Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/ diensten geleverd door derden als onderaannemer van Business Catering Services als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Business Catering Services aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Business Catering Services annuleringskosten Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Business Catering Services te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Business Catering Services.

Artikel 7
Tussentijdse beëindiging
Business Catering Services is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Business Catering Services niet of niet naar Business Catering Services is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Business Catering Services is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen Business Catering Services is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Business Catering Services niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Business Catering Services zijn vestiging heeft.

Artikel 8
Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Business Catering Services is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallenen omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Business Catering Services niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 9
Overmacht
In geval van overmacht heeft Business Catering Services het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
– Onlusten.
– Stakingen.
– Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand of ongevallen.
– Transportbelemmeringen.
– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
– Ieder storing in de geregelde productie.
– Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
Business Catering Services is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Business Catering Services terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Business Catering Services nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 11
Weigering cq. beëindiging orders en/ of opdrachten
Business Catering Services behoudt zich het recht voor orders en/ of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Business Catering Services heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Business Catering Services te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Business Catering Services heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/ of opdracht.

Artikel 12
Toepasselijkheid
1. Op de door Business Catering Services aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.